همه نوشته ها با برچسب

چرا اشخاص هدف گذاري نمي كنند؟

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند؟

انتخاب و تصمیم گیری و مدیریت مشتری

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند؟ زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است. موتور اتومبیلتان هرقدر قوی و قدرتمند باشد، شما به آرامی رانندگی می کنید، مردد هستید و حتی روی جاده صاف حرکت به جلو اندک…

ادامه مطلب