همه نوشته ها با برچسب

‍ برخی اصطلاحات بکار رفته در استانداردهای حسابداری

‍ برخی اصطلاحات بکار رفته در استانداردهای حسابداری

‍  برخی اصطلاحات بکار رفته در استانداردهای حسابداری: بخش دوم : بهای تمام شده( Cost ): عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پراختی یا ارزش‏ منصفانه سایر مابه ازاهایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان‏ تحصیل…

ادامه مطلب

‍ برخی اصطلاحات بکار رفته در استانداردهای حسابداری

‍ برخی اصطلاحات بکار رفته در استانداردهای حسابداری بخش اول: آغاز اجاره( Inception of the lease ): عبارت است از تاریخ در اختیار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن‏ اجاره بها،هر کدام مقدم است،(استاندارد شماره ۲۱). اتحاد منافع( Uniting of…

ادامه مطلب