همه نوشته ها با برچسب

گاهی احساس آرامش به معنای تصمیم فاجعه آمیزست!

گاهی احساس آرامش به معنای تصمیم فاجعه آمیزست!

گاهی احساس آرامش به معنای تصمیم فاجعه آمیزست! از تصمیم خود راضی هستید؟ آیا احساس آرامش می کنید؟ لحظه ای صبر کنید! ما انسان ها تمایل داریم که اندیشه و اقدام اکثریت را دنبال کنیم. تمایل به اتخاذ نظر و…

ادامه مطلب