همه نوشته ها با برچسب

کدام کشورها بهترین کیفیت زندگی را دارند؟

کدام کشورها بهترین کیفیت زندگی را دارند؟

کدام کشورها بهترین کیفیت زندگی را دارند؟ به گزارش ایسنا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ۳۴ کشور را در ۱۱ پارامتر رفاه شامل تعادل کار و زندگی، ثروت مالی، ایمنی، آموزش و کیفیت محیط زیستی مورد بررسی قرار داده است…

ادامه مطلب