همه نوشته ها با برچسب

چرا اشخاص هدف گذاري نمي كنند؟

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند؟

چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند؟ زندگی کردن بدون هدف شبیه رانندگی در مه غلیظ است. موتور اتومبیلتان هرقدر قوی و قدرتمند باشد، شما به آرامی رانندگی می کنید، مردد هستید و حتی روی جاده صاف حرکت به جلو اندک…

ادامه مطلب