همه نوشته ها با برچسب

چارت سازماني (ساختار سازماني)

چارت سازمانی (ساختار سازمانی)

چارت سازمانی (ساختار سازمانی) ؛در اکثر شرکتها یا چارت سازمانی وجود ندارد ویا اگر هم وجود دارد از سازمانی دیگر کپی برداری شده و صرفادر پرونده ای بایگانی و یا قاب گرفته به دیوار است. ، بویژه در شرکتهای کوچک…

ادامه مطلب