همه نوشته ها با برچسب

پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند(قسمت دوم)

پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند(قسمت دوم)

پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند(قسمت دوم) ۷-روی این هدف کارکنید که برنامه ریزاستراتژیک بهتری باشید نه فقط یک فرد سختکوش ومطیع. ۸-مراقب باشید رقابت شما با زنان دیگر به حسادت  تبدیل نشود،بجای حرف پراکنی وپرداختن…

ادامه مطلب

پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند

پیشنهادهائی برای زنانی که می خواهند مدیرعالی یاانسان تاثیرگذار باشند(قسمت اول) مدیریت وتوانمندی پدیده تصادفی نیست بلکه نیازمند دانش وتجربه است.درمدیریت سن وجنس مهم نیست بلکه توان رهبری اهمیت دارد که آموختنی است وهرکس میتواندآنراکسب کند.زنان همانند مردان استعداد بالقوه…

ادامه مطلب