همه نوشته ها با برچسب

پدیده داروینیسم معکوس

پدیده داروینیسم معکوس

پدیده داروینیسم معکوس پروژه ای تعریف کرده اید و دو نفر پیمانکار را دعوت کرده اید که آن کار را انجام بدهند. اولی با اطمینان می گوید که حتما آن را انجام می دهد و دومی از شما وقت می…

ادامه مطلب