همه نوشته ها با برچسب

ویژگی های رهبران بالقوه

ویژگی های رهبران بالقوه

ویژگی های رهبران بالقوه سازمانهای امروزی چگونه رهبران بالقوه را مشخص می کنند؟ مشخص است که هیچ راه جادویی جهانشمول که به مدیران ارشد در پیدا کردن رهبران بالقوه آینده ‏کمک کند وجود ندارد؛ ولی اعتقاد بر این است که…

ادامه مطلب

ویژگی های رهبران بالقوه

ویژگی های رهبران بالقوه سازمانهای امروزی چگونه رهبران بالقوه را مشخص می کنند؟ مشخص است که هیچ راه جادویی جهانشمول که به مدیران ارشد در پیدا کردن رهبران بالقوه آینده ‏کمک کند وجود ندارد؛ ولی اعتقاد بر این است که…

ادامه مطلب