همه نوشته ها با برچسب

ويژگی های هدف گذاری خوب

ویژگی های هدف گذاری خوب

ویژگی های هدف گذاری خوب :   ?هدف باید روشن، واضح و مشخص  باشد. ?هدف باید واقع بینانه باشد. ?هدف باید مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود. ?هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان  شود. ?هدف باید تهییج  کننده …

ادامه مطلب