همه نوشته ها با برچسب

همسرتان را با خدا اشتباه نگیرید؛ او را نابود میکنید!

همسرتان را با خدا اشتباه نگیرید؛ او را نابود میکنید!

همسرتان را با خدا اشتباه نگیرید؛ او را نابود میکنید! کشف اینکه قدرتمندترین و ارزشمندترین فرافکنیِ انسان، «عشق» است بسیار حیرت برانگیز می باشد. عاشق شدن یعنی فرافکنیِ آن بخش بسیار زرینِ سایۀ مان، فرافکنیِ «تصویر خدا»، به شخص دیگر…

ادامه مطلب