همه نوشته ها با برچسب

نمایندگی یا عاملیت فروش!

نمایندگی یا عاملیت فروش!

نمایندگی یا عاملیت فروش! در بسیاری از جلسات مشاوره ام با این سئوال روبرو می شم که: برای ما نمایندگی یا عاملیت فروش کاراتر یا موثرتره؟! بدون حاشیه باید عرض بکنم که پاسخ این سوال به هر یک از شرکت…

ادامه مطلب