همه نوشته ها با برچسب

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

 مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق: ۱- مهارت خودآگاهی ۲- مهارت همدلی ۳- مهارت روابط بین فردی ۴- مهارت ارتباط موثر ۵- مهارت مقابله با استرس ۶- مهارت مدیریت هیجان ۷- مهارت حل مسئله ۸-…

ادامه مطلب

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق: ? ۱- مهارت خودآگاهی ? ۲- مهارت همدلی ? ۳- مهارت روابط بین فردی ? ۴- مهارت ارتباط موثر ?۵- مهارت مقابله با استرس ? ۶- مهارت مدیریت هیجان…

ادامه مطلب