همه نوشته ها با برچسب

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

 مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق: ۱- مهارت خودآگاهی ۲- مهارت همدلی ۳- مهارت روابط بین فردی ۴- مهارت ارتباط موثر ۵- مهارت مقابله با استرس ۶- مهارت مدیریت هیجان ۷- مهارت حل مسئله ۸-…

ادامه مطلب

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق:

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق: 🔶 ۱- مهارت خودآگاهی 🔶 ۲- مهارت همدلی 🔶 ۳- مهارت روابط بین فردی 🔶 ۴- مهارت ارتباط موثر 🔶۵- مهارت مقابله با استرس 🔶 ۶- مهارت مدیریت هیجان…

ادامه مطلب