همه نوشته ها با برچسب

مراحل تصمیم گیری

مراحل تصمیم گیری

مراحل تصمیم گیری به طور کلی فرایند تصمیم گیری را می توانیم شامل شش مرحله بدانیم: مرحله اول ؛شامل تشخیص و تعیین مشکل ومسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است.در این مرحله باید کوشش شود…

ادامه مطلب