همه نوشته ها با برچسب

سطوح مدیریتی

سطوح مدیریتی

سطوح مدیریتی هر مدیریتی با توجه به نوع کار، سطح سازمان و شرایط و متقاضیات موجود، به درجاتی از مهارت های مدیریتی نیاز دلرد. رئیس یک شرکت بزرگ چند صد هزار نفری را مدیر می نامند در حالی کهکه به…

ادامه مطلب