همه نوشته ها با برچسب

سازمان های افقی و نقطه چرخش راهبردی

سازمان های افقی و نقطه چرخش راهبردی

سازمان های افقی و نقطه چرخش راهبردی هنگامی که یک صنعت به نقطه چرخش راهبردی می رسد، وابستگان به هنر کهن، به دشواری خواهند افتاد. از سوی دیگر فرصت هایی فراهم می شود که حتی گروهی از سازمان ها که…

ادامه مطلب