همه نوشته ها با برچسب

در سیستم های مبتنی بر بازاریابی به چند دلیل یک کارشناس بازاریابی از مجموعه جدا خواهد شد:

در سیستم های مبتنی بر بازاریابی به چند دلیل یک کارشناس بازاریابی از مجموعه جدا خواهد شد:

در سیستم های مبتنی بر بازاریابی به چند دلیل یک کارشناس بازاریابی از مجموعه جدا خواهد شد: ۱- عدم وجود برنامه ای مشخص که دارای اهداف کمی و کیفی مطلوب باشد. ۲-  عدم وجود برنامه های انگیزشی ۳- عدم  اطمینان…

ادامه مطلب