همه نوشته ها با برچسب

داستان آرزوی ماهی داشتن

داستان آرزوی ماهی داشتن

داستان آرزوی ماهی داشتن مرد جوان فقیر و گرسنه ای دلتنگ و افسرده روی پلی نشسته بود و گروهی از ماهی‌گیران را تماشا می کرد. در حالیکه به سبد پر از ماهی کنار آنها چشم دوخته بود با خود گفت:…

ادامه مطلب