همه نوشته ها با برچسب

داستانهای آموزنده

داستانهای آموزنده

داستانهای آموزنده روزی شخصی با هیجان نزد سقراط آمد و گفت: سقراط  می دانی راجع به یکی ازشاگردانت چه شنیده ام؟سقراط پاسخ داد: لحظه ای صبر کن. پیش از این که به من چیزی بگویی از تو می خواهم آزمون…

ادامه مطلب