همه نوشته ها با برچسب

تعريف كلاسيك سواد، توانايی خواندن و نوشتن است.

تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن است

تعریف کلاسیک سواد، توانایی خواندن و نوشتن است اما بر اساس تعاریف جدید (یونسکو) شخص با سواد فردی است که حداقل تمام پارامترها زیر را در خود دارا است: ١- سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده، همسر و…

ادامه مطلب