همه نوشته ها با برچسب

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت پنجم)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت پنجم) روان شناسی مذاکرات بازاریابی مذاکره کننده باید دارای صفات ، توانایی ها و هنرهایی باشد تا بتواند ارتباطات لازم بین دو طرف معامله را برای رسیدن به هدفمعین یا منافع مشترکی…

ادامه مطلب

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت سوم)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت سوم) گذر زمان زمان بیشتری که افراد در مذاکره سرمایه گذاری می کنند،تعهد قوی تر آنها برای دستیابی به یک توافق را در پی دارد. گذر زمان، انگیزه حل تعارض را افزایش…

ادامه مطلب

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت دوم)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت دوم) شرایط فیزیکی فاصله فیزیکی بین بخشها و رسمیت شرایط فیزیکی می تواند روی تمایل بخشها نسبت به یکدیگر و موضوعهایمذاکره تاثیر گذارد. افرادی که رو در روی هم می نشینند، احتمال…

ادامه مطلب

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت اول)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت اول) ثمر بخشی مذاکره، به موقعیت و رفتارهای مذاکره کنندگان بستگی دارد .چهار مورد از عوامل موقعیتی مهم عبارتند از: مکان آسانتر است که در قلمرو خودتان مذاکره کنید، زیرا با محیط…

ادامه مطلب