همه نوشته ها با برچسب

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت چهارم)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت چهارم)

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره (قسمت چهارم) ویژگیهای مخاطب بیشتر مذاکره کنندگان مخاطبانی دارند. هر کس برای حفظ یا کسب منفعتی در مذاکره شرکت می کند. مذاکره کنندگان، زمانی که مخاطبان (کسانی که مذاکره برای منفعت آنها انجام…

ادامه مطلب