همه نوشته ها با برچسب

ارکان مذاکرات بازاریابی

ارکان مذاکرات بازاریابی (قسمت دوم)

ارکان مذاکرات بازاریابی (قسمت دوم) افراد : نقش شخص یا اشخاص مذاکره کننده ، از آن جهت اهمیت دارد که دانش و بینش آنها ، سن ، جنس ، عواطف و بالاخرهمقام وموقعیت شغلی یا اجتماعی آنها ، آثار متفاوتی…

ادامه مطلب

ارکان مذاکرات بازاریابی (قسمت اول)

ارکان مذاکرات بازاریابی (قسمت اول) ?اهداف : هدف مذاکرات بازاریابی برای هر کدام از طرفین مذاکره نفعی است که از انجام داد و ستد حاصل میشود . بدیهی است منافع موردانتظار بیاد مشخص و قابل ارزیابی باشد . ?روش ها…

ادامه مطلب